Gargoyle
water-soluble graphite pencil

[ gargoyle ]

Back to Portfolio